Kursplan för Globala utmaningar och hållbara framtider

Global Challenges and Sustainable Futures

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV071
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-14
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv redogöra för dagens hållbarhetsproblematik i en global kontext;
 • redogöra för olika orsaker till och möjliga lösningar på hållbarhetsproblematiken i en specifik stad eller region, samt kunna relatera dessa till globala utmaningar inom hållbarhetsområdet;
 • reflektera kring och kritiskt förhålla sig till sin egen roll i hållbarhetsproblematikens orsaker och lösningar;
 • utvärdera och förhålla sig till olika visioner och idéer om vad en hållbar framtid kan innebära.

Innehåll

Kursens ger en bred orientering i den komplexa hållbarhetsproblematiken. I en mångvetenskaplig föreläsningsserie med inbjudna gästföreläsare beskrivs och diskuteras dagens och framtidens miljö-, utvecklings- och hållbarhetsproblem, och förslag på hållbara lösningar diskuteras och utarbetas.. Genom fallstudier relateras globala utmaningar till lokala och regionala hållbarhetsproblem.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. Icke-obligatoriska studiebesök eller motsvarande kan förekomma.

Examination

Studenten examineras genom skriftliga förberedelser inför (2 hp) och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (1,5 hp), samt genom skriftlig redovisning (3,5 hp) och muntlig framställning (0,5 hp) av ett fördjupningsarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Hite, Kristen A. Global issues : an introduction [Elektronisk resurs]

  2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hopkins, Rob From what is to what if : unleashing the power of imagination to create the future we want

  Vermont: Chelsea Green Publishing, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Course Reader

  Kurskompendium med 3-4 texter, videos, ljudfiler och/eller annat lärandematerial i veckan som finns tillgängliga via Studium

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan