Kursplan för Introduktion till interdisciplinär vetenskap

Introduction to Interdisciplinary Science

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV511
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen 180 hp inom något av områdena teknik/naturvetenskap, samhällsvetenskap, juridik eller historisk-filosofiska ämnesområdet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • inhämta och sammanställa relevant vetenskaplig litteratur i tryckt och digital form;
 • använda sig av vetenskaplig litteratur enligt olika inom- och tvärvetenskapliga traditioner och arbetssätt;
 • definiera och värdera etiska frågor med relevans för hållbar utveckling;
 • analysera vetenskapliga begrepp och deras användningsområden;
 • kommunicera utifrån grundläggande vetenskapliga kriterier i både tal och skrift, samt inom och mellan olika vetenskapliga områden.

Innehåll

Kursen syftar till att ge en generell introduktion till teori- och metodstudier, på en avancerad nivå, i relation till hållbar utveckling, tvärvetenskap och systemorienterad vetenskap. Den ger också en överblick av innehållet och strukturen på masterprogrammet i hållbar utveckling. Kursen ger slutligen en introduktion till allmänna färdigheter som kommer att vara till nytta under programmet och senare i yrkeslivet, inom det komplexa området hållbar utveckling.

Undervisning

Gästföreläsningar, seminarier och workshops med fokus på kommunikation och utbyte mellan lärare och studenter, samt handledning.

Examination

Muntliga och skriftliga presentationer, samt förberedelser inför och aktivt deltagande vid seminarier. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Graff, Gerald; Birkenstein, Cathy.; Durst, Russel K. "They say/I say" : the moves that matter in academic writing : with readings

  2. ed.: New York: W.W. Norton & Co., 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jensen, Derrick Walking on water : on reading, writing, and revolution

  White River Junction, Vt.: Chelsea Green, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Öberg, Gunilla. Interdisciplinary environmental studies : a primer

  Chichester: Wiley-Blackwell, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk