Kursplan för Introduktion till hållbar utveckling

Introduction to Sustainable Development

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV550
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt förhålla sig till inom- och tvärvetenskapliga traditioner och arbetssätt;
 • kritiskt förhålla sig till och analysera den historiska framväxten av begreppet hållbar utveckling;
 • problematisera komplexitet och hållbar utveckling genom en kritisk analys av olika aktörers normer och perspektiv.

Innehåll

Kursen ger en generell introduktion till teori- och metodstudier, på avancerad nivå, i relation till hållbar utveckling, tvärvetenskap och systemorienterad vetenskap. Kursen ger således en introduktion till allmänna färdigheter som kommer att vara till nytta under programmet , inom det komplexa området hållbar utveckling. Kursen innehåller även en introduktion till lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. Icke-obligatoriska studiebesök eller motsvarande kan förekomma.

Examination

Studenten examineras genom skriftliga förberedelser inför (1 hp) och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (1 hp), samt genom skriftlig redovisning (2,5 hp) och muntlig framställning (0,5 hp) av fördjupningsarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Omexamination av aktivt deltagande sker i första hand genom omseminarium. Om student efter erbjudet omseminarium inte uppnått godkänt på de moment som kräver aktivt deltagande kan examinator även här besluta om en alternativ examinationsform.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Redclift, M. R.; Springett, Delyse Routledge international handbook of sustainable development

  Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2015

  Innehållsförteckning

  Please read chapters 1, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 28.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Course Reader

  Ett kurskompendium om ca 3-4 texter eller annat läromaterial per vecka tillkommer och kan nås via Studium.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Additional suggested (but not mandatory) reading

Additional suggested (but not mandatory) reading

Versioner av litteraturlistan