Kursplan för Livets tidiga utveckling och uppblomstring

Origin and Early Evolution of Life

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1PA002
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N, Geovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp med 90 hp geovetenskap eller biologi. Paleobiologins grunder 15 hp rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för nyckelhändelser i livets utveckling på jorden, de biologiska och geologiska förutsättningarna för livets uppkomst samt den biologiska och geologiska utvecklingen i prekambrium och den kambriska explosionen
 • beskriva de viktigaste mikrofossilgrupperna, deras släktskap, ekologi och biokronologi
 • beskriva och utvärdera viktiga fossila faunor med avseende på den prekambriska-kambriska övergången samt deras utbredning i tid och rum kopplat till geokemiska och tektoniska händelser
 • värdera och jämföra olika teorier kring den tidiga utvecklingen av viktiga evertebratfyla
 • identifiera olika tekniker för att åldersbestämma biologiska och geologiska händelser under prekambrium och kambrium
 • insamla och värdera geologiska och paleontologiska data i fält

Innehåll

Teorier kring livets uppkomst, klimatförändringar och astrobiologi. Prokaryoternas och eukaryoternas uppkomst och diversifiering. Viktiga protistgruppers paleobiologi, ekologi och utveckling över tid. Tillämpningar inom stratigrafi. Övergången mellan prekambrium och kambrium. Metazoernas ursprung och utveckling. Praktiska studiemetoder och bestämningar, samt mikroskopering.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, seminarier och fältkurs.

Examination

Skriftlig tentamen (10 hp). Dessutom fordras att laborationer, seminarier och fältkurs bedömts godkänt (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Fältkursen är förenad med rese- och boendekostnader för studenten.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.