Kursplan för Vertebraternas uppkomst och utveckling

Origin and Evolution of the Vertebrates

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1PA042
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp med 90 hp geovetenskap eller biologi. Paleobiologins grunder, 15 hp, Livets tidiga utveckling och uppblomstring, 15 hp, eller Evolution och utveckling 15 hp rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva systematiska och geologiska samband med utgångspunkt från ryggradsdjurens evolution
 • förklara viktiga förändringar i ryggradsdjurens mångfald, morfologi samt uppblomstring och utdöenden
 • identifiera historisk biologisk mångfald och klimateffekter och koppla det till modernt artbevarande
 • sammanställa, utvärdera och presentera vetenskapliga data från fossil
 • analysera och jämföra kvantitativa datamängder
 • utveckla metoder för att presentera forskningsresultat både muntligt och skriftligt

Innehåll

Forskningsinriktat förhållningssätt till ryggradsdjurens systematik, funktionella morfologi och paleoekologi. Tonvikten ligger på de stora ryggradsdjurens evolution som verktyg för att förstå makroevolutionära processer, inklusive ursprunget till viktiga strukturer och samspelet mellan miljö, uppblomstringar och utdöenden. Praktiska studiemetoder för identifiering och analys av fossilt material. Handlett forskningsprojekt som skall presenteras muntligt och skriftligt.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar,laborationer, seminarier, övningar och ett handlett individuellt projekt . Deltagande i alla kursens moment förutom föreläsningarna är obligatoriskt.

Examination

Examinationen består av ett individuellt forskningsprojekt (8 hp) som presenteras som en skriftlig vetenskaplig artikel och som två muntliga presentationer. Godkänt fordras också på de obligatoriska momenten (7 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.