Kursplan för Introduktion till datorbaserade reglersystem

Introduction to Computer Control Systems

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1RT485
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Envariabelanalys och Linjär algebra II
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • definiera grundläggande reglertekniska begrepp
 • beräkna samband mellan olika modellrepresentationer, i diskret och kontinuerlig tid
 • analysera linjära tidsinvarianta system med avseende på relevanta egenskaper
 • utforma och implementera enkla regulatorer

Innehåll

Modellrepresentationer: Tillståndsbeskrivningar och tillståndsekvationens lösning i diskret och kontinuerlig tid. Sampling. Överföringsfunktioner och -operatorer. Övergång från överföringsfunktion till tillståndsform och vice versa.

Systemegenskaper: Styrbarhet och observerbarhet. Statisk förstärkning. Stegsvar och impulssvar i diskret och kontinuerlig tid. Frekvensegenskaper. Stabilitet i diskret och kontinuerlig tid; asymptotisk stabilitet, insignal-utsignalstabilitet, Nyquistkriteriet.

Regulatordesign: Polplacering med tillståndsmetoder. Tillståndsåterkoppling med observatör. PID-regulatorer. Stabilitetsmarginaler. Känslighetsfunktionerna. Begreppet robusthet. Datorimplementering (sampling, vikningseffekten, etc.).

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (4 hp), samt laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

Denna har överlappande innehåll med kurserna Reglerteknik I 5 hp (1RT490), Reglerteknik 6 hp (1RT491), Reglerteknik 4,5 hp (1TV231), Reglerteknik 4,5 hp (1MB290), Reglerteknik 6 hp (1TT491) samt Återkopplade system och reglerteknik (1TS150), och kan inte räknas in i examen tillsammans med någon av dessa.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Glad, Torkel; Ljung, Lennart Reglerteknik : grundläggande teori

  4., [omarb.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Åström, Karl Johan; Murray, Richard M. Feedback systems : an introduction for scientists and engineers

  Princeton, N.J.: Princeton University Press, cop. 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Glad, Torkel; Ljung, Lennart Control theory : multivariable and nonlinear methods

  London: Taylor & Francis, 2000

  Se bibliotekets söktjänst