Kursplan för Reglerteknik II

Automatic Control II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1RT495
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Inbyggda system A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  120 hp inklusive Reglerteknik I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beräkna samband mellan flervariabla dynamiska modeller i form av tillståndsmodeller och överföringsfunktioner,
 • analysera flervariabla dynamiska system med avseende på stabilitet, känslighet för störningar, statistiska egenskaper samt styrbarhet och observerbarhet,
 • analysera brusstörda dynamiska system, och beräkna stationära varianser för givna linjära modeller,
 • designa optimala observatörer (Kalmanfilter),
 • designa regulatorer för linjära flervariabla system baserat på linjärkvadratisk styrning,
 • redogöra för principerna bakom prediktionsreglering (MPC),
 • utvärdera regulatorer via laborationer på verkliga processer.

Innehåll

Matematisk beskrivning av linjära flervariabla system, i kontinuerlig och diskret tid. Styrbarhet och observerbarhet. Stabilitet. Beskrivning av störningar och analys av deras effekter. Linjärkvadratisk teori för regulatorsyntes. Separationssatsen. Prediktionsreglering.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, och laborationer. Gästföreläsning. Frivilliga inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (4 hp), samt laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen har till stor del överlappande innehåll med kurserna Reglerteknisk design (1TT492), Datorbaserad styrning (1RT450) och Datorbaserad styrning (1TS250) och kan inte tillgodoräknas i en examen tillsammans med någon av dessa.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Glad, Torkel; Ljung, Lennart Reglerteori : flervariabla och olinjära metoder

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk