Kursplan för Reglerteknik III

Automatic Control III

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1RT496
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp och Reglerteknik II.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beräkna poler och nollställen för flervariabla dynamiska modeller givna på tillståndsform och som överföringsfunktioner
 • analysera olinjära reglersystem
 • analysera givna specifikationer för ett reglersystem och avgöra om dessa kan uppfyllas, och om designproblemet är lätt eller svårt
 • designa regulatorer för linjära flervariabla system baserat på interna modeller (internal model control), optimering av H-2 och H-oändlighetskriterier, samt robust reglering
 • beräkna optimala styrlagar

Innehåll

Fördjupad matematisk beskrivning av linjära flervariabla system. Syntes av regulatorer. Känslighet och robusthet för flervariabla system. Teoretiska begränsningar för prestanda. Robust kretsformning. Analys av reglersystem som har enkla olinjäriteter. Optimal styrning.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och inlämningsuppgifter.

Examination

Inlämningsuppgifter med muntlig och skriftlig redovisning (5 hp). Kompletterande skriftligt prov kan också förekomma. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2019

 • Glad, Torkel; Ljung, Lennart Reglerteori : flervariabla och olinjära metoder

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst