Kursplan för Programmering, bryggningskurs

Programming, Bridging Course

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD046
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 150 hp inom teknik/naturvetenskap. Datorvana och vissa programmeringskunskaper är nödvändiga, t.ex. en programmeringskurs.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • skriva program i Python och C för att lösa vetenskapliga problem inom beräknings- och ingenjörsområdena;
 • beskriva vad ett skriptspråk är lämpat för, dess fördelar och begränsningar;
 • kombinera skriptspråket Python med andra programvarukomponenter;
 • skriva och använda shellskripts i kombination med Python och C.

Innehåll

Kursen är avsedd för studenter på avancerad nivå som behöver använda egen programmering för att lösa beräknings- och ingenjörsproblem t.ex. inom kemi, fysik eller biologi. Kursen är i hög grad tillämpningsdriven, med lösningsstrategier i programmeringsspråken Python och C.
Programmering, testning och debugging i Python och C. Datatyper, reguljära uttryck, funktioner och moduler. Objektorienterad programutveckling och den begreppsapparat som ingår diskuteras översiktligt i kursen. Fokus ligger på hur dessa begrepp är kopplade till tekniska och naturvetenskapliga tillämpningsproblem. Introduktion till Linux, att skriva och använda shellskript tillsammans med Python och C. Python som ett "klister" mellan olika programvarukomponenter, som t ex olika programmeringsspråk.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer, inlämningsuppgifter/miniprojekt.

Examination

Inlämningsuppgifter och projektuppgifter med munlig redovisning. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte fullt räknas i examen tillsammans med 1TD328 Skriptprogrammering.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2019

Webbaserat material