Kursplan för Högprestanda- och parallellberäkningar

High Performance and Parallel Computing

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD064
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tillämpad beräkningsvetenskap A1N, Dataanalys A1N, Datavetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-27
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-28
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inom teknik/naturvetenskap varav 40 hp datavetenskap inklusive 10 hp programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • översätta beräkningsalgoritmer till effektiv kod för moderna datorarkitekturer,
 • använda verktyg för prestandaoptimering och felsökning,
 • föreslå och implementera effektiva prestandaoptimeringar,
 • identifiera de faktorer som begränsar parallellismen i ett program eller algoritm,
 • analysera möjligheter för delning och separation av data i minneshierarkin,
 • skriftligt redovisa prestandaanalys på ett klart och tydligt sätt.

Innehåll

Introduktion till högprestandaprogrammering och hårdvara. Olika typer av datorarkitekturer och minnesorganisationer. Viktiga begrepp såsom datadistribution, lastbalansering, låshantering och synkronisering.

Parallellprogrammering med operativsystemets trådstöd och OpenMP, inklusive stöd för heterogena arkitekturer. Analys av bandbredd och latency vid design av dataflöden. Begrepp relaterade synkronisering vid användning av delat minne, inklusive mutexes och atomiska operationer. Task-baserad programmering. Verktyg och metoder för problemlösning, programvaruutveckling, avlusning, prestandaanalys och prestandaoptimering.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, inlämningsuppgifter och projektuppgifter.

Examination

Laborationer (2 hp), inlämningsuppgifter (2 hp) och projektuppgifter (3.5 hp) som redovisas skriftligt och muntligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som 1DL560, 1TD351 och 1TD062.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.