Kursplan för Finansiella beräkningsmetoder - kalibrering och parameterskattning

Computational Finance: Calibration and Estimation

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD188
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N, Finansiell matematik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  Beräkningsvetenskap II, 5 hp alternativt Beräkningsvetenskap, bryggningskurs, 5 hp, samt en kurs (minst 5 hp) i matematisk statistik. Finansiella derivat rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och implementera lösningsmetoder och optimeringsmetoder för kalibrering av räntemodeller och för kalibrering av modeller för en underliggande tillgång;
 • redogöra för och implementera lösningsmetoder för filtrering och parameterskattning i finansiella modeller;
 • använda avancerad programvara för kalibrering av modeller och parameterskattning för finansiella tillämpningar;
 • bedöma, tolka och diskutera resultat dels muntligt och dels i form av en skriftlig rapport;
 • redogöra för en vetenskaplig artikel i ämnet.

Innehåll

Kursen innehåller olika moment som är viktiga att behärska när man praktiskt arbetar med beräkningsmetoder för finansiella tillämpningar i arbetslivet eller inom forskning. De moment som ingår är metoder för kalibrering av stokastiska modeller för finansiella tillämpningar, optimeringsmetoder för kalibrering, filtrering, maximum likelihoodskattning och Kalman-filter. Kursen innehåller dels allmänna delar som alla kursdeltagare följer, och dels ett antal valbara moment. På detta sätt kan kursen delvis individanpassas. Den programvara som används är Front Arena och MATLAB.

Undervisning

Inspelade webbföreläsningar, föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, grupphandledning och laborationer. I kursen ingår både arbete enskilt och i grupp.

Examination

Inlämningsuppgifter. Uppgifterna redovisas skriftligt i rapporter och muntligt vid seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.