Kursplan för Forskningspraktik i beräkningsvetenskap

Research Training in Scientific Computing

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD245
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tillämpad beräkningsvetenskap A1F, Datavetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen samt Beräkningsvetenskap III, 5 hp.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • på engelska sammanfatta vetenskapliga artiklar inom området beräkningsvetenskap;
 • skriftligt och muntligt, klart och med användning av korrekt terminologi, redogöra för ett forskningsområde inom beräkningsvetenskap;
 • identifiera och diskutera vetenskaplig metodologi i forskningsarbete i beräkningsvetenskap;
 • diskutera samhälleliga och etiska aspekter på forskningsarbete i beräkningsvetenskap.

Innehåll

Genom kursens upplägg och innehåll får studenten kontakt med forskare vid institutionen och insikt i forskning och forskningsmetodik i allmänhet och forskning i beräkningsvetenskap i synnerhet. Särskild betoning läggs på samhälleliga och etiska aspekter på forskningsarbetet. I kursen ingår träning i muntlig och skriftlig framställning och i att läsa vetenskapliga artiklar.

Undervisning

Undervisningen sker huvudsakligen i seminarieform, med en forskare i beräkningsvetenskap som lärare och handledare. Dessutom ingår undervisning i muntlig och skriftlig framställning.

Examination

Skriva en översiktsartikel om ett forskningstema i beräkningsvetenskap, med ett appendix där forskningsetiska och samhälleliga aspekter med anknytning till artikelns forskningstema diskuteras, samt muntligt presentera innehållet i översiktsartikeln inklusive appendix. Det föregående inkluderar att studenten själv ska söka upp litteratur kring forskningstemat. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2019

 • Higham, Nicholas J. Handbook of writing for the mathematical sciences

  Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk