Kursplan för Tillämpad beräkningsvetenskap

Applied Scientific Computing

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD248
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1F, Tillämpad beräkningsvetenskap A1F, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-06-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2014
 • Behörighet: 120 hp inklusive flervariabelanalys, linjär algebra (Linjär algebra II), Programmeringsteknik II och Beräkningsvetenskap III eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva hur tredimensionell geometri representeras och hur beräkningsnät genereras i datorn
 • beskriva, föreslå och motivera lämpliga matematiska modeller inom strömningsmekanik
 • beskriva, föreslå och motivera lämpliga numeriska metoder för att beräkna lösningar till dessa modeller
 • välja lämplig programvara för att lösa problemen
 • generera beräkningsnät och hantera avancerad programvara samt pre- och postprocessing
 • värdera beräkningsresultat med hjälp av den matematiska och numeriska teorin och därmed identifiera eventuella osäkerheter i resultaten
 • tolka beräkningsresultaten

Innehåll

Innehållet är kopplat till tillämpningsområdet strömningsmekanik . De moment som ingår är nätgenerering och gränssnitt mot CAD, praktiska aspekter på FEM (finita elementmetoder) och FVM (finita volymmetoder) inom strömningsmekaniken, val av matematiska modeller t.ex. turbulensmodeller. Lösning av ickelinjära ekvationssystem, visualisering och postprocessning.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (2 hp) och inlämningsuppgifter (3 hp).

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.