Kursplan för Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap I

Advanced Course on Topics in Scientific Computing I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD322
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tillämpad beräkningsvetenskap A1F, Datavetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp inklusive 30 hp matematik och 20 hp datavetenskap där Beräkningsvetenskap III eller motsvarande ska ingå. Om kursen inte söks inom ett utbildningsprogram, krävs en av institutionen godkänd plan över kursgenomförandet.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Syftet med denna kurs är att ge möjlighet till sådan fördjupning inom beräkningsvetenskap som inte täcks i det ordinarie kursutbudet. Det kan t.ex. ske genom studier av forskningsrapporter, böcker, genom ett individuellt projekt eller genom att följa en kurs inom forskarutbildningen.
I de fall då innehållet består av studier av forskningsrapporter, böcker och individuellt projekt gäller följande mål:
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • tillgodogöra sig nytt material på avancerad nivå genom betydande andel självstudier
 • sammanfatta och utvärdera innehållet i det valda specialområdet
 • identifiera, införskaffa och använda nyckelkunskap associerad med uppgiften
 • integrera, generalisera och kombinera tidigare tillägnad kunskap inom området tillämpad beräkningsvetenskap

I de fall då innehållet består av att följa en kurs inom forskarutbildningen ska studenten uppfylla de mål som gäller för forskarutbildningskursen.

Innehåll

Det exakta innehållet fastställs vid varje enskilt tillfälle. Innehållet ska vara på fördjupningsnivå inom ett delområde av beräkningsvetenskap. Här avses beräkningsvetenskap i vid mening; tillämpningar inom t.ex. fysik, biologi, kemi passar i kursen förutsatt att de har en beräkningsteknisk inriktning.

Undervisning

Fastställs vid varje enskilt kurstillfälle.

Examination

Lämplig examination beror av innehållet och fastställs av examinator vid varje enskilt kurstillfälle. De examinationsformer som förekommer är skriftlig tentamen, muntlig examination av innehåll i bok eller forskningsrapport och implementation och undersökning av numeriska metoder och egenskaper hos dessa metoder. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursens innehåll (i form av titel) och examinator registreras i UPPDOK för varje enskild registrering. Denna kurs skiljer sig från 1TD326 Öppen fördjupningskurs II, 10 hp enbart ifråga om omfattning, och inte ifråga om nivå. Båda kurserna kan räknas in i en masterexamen förutsatt att innehållet inte överlappar.
För civilingenjörsexamen i teknisk fysik kan inte 1TD326 Öppen fördjupningskurs II medräknas inom examenskravet utan särskilt beslut om införande av kurs i teknisk yrkesexamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2019

Kurslitteratur fastställs vid varje enskilt kurstillfälle.