Kursplan för Högprestandaberäkningar och programmering

High Performance Computing and Programming

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD351
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-05-19
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 20, 2014
 • Behörighet: 120 hp inklusive Programmeringsteknik II och Beräkningsvetenskap II eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna

 • översätta beräkningsalgoritmer till effektiv programkod för moderna datorarkitekturer;
 • skriva, organisera och hantera beräkningsprogram;
 • använda verktyg för prestandaoptimering och felsökning;
 • analysera programkod ur ett prestandaperspektiv samt föreslå och implementera prestandaförbättringar;
 • skriftligt redovisa prestandaanalys på ett klart och tydligt sätt.

Innehåll

Programmering i C/C++ för högprestandaberäkningar. Portabilitet. Hjälpmedel för problemlösning och programutveckling, metoder och hjälpmedel för felsökning, organisation av stora programvarusystem, analys av prestanda. Olika typer av datorarkitekturer och minnessystem. Effektiv implementering av numeriska metoder på moderna datorarkitekturer. Tillämpningar hämtade från olika vetenskapsområden.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Projektuppgifter som redovisas skriftligt i rapporter och muntligt.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 32, 2014