Kursplan för Datoriserad bildanalys I

Computer-Assisted Image Analysis I

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD396
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp varav 30 hp matematik och 10 hp datavetenskap, inklusive Beräkningsvetenskap I/Introduktion till beräkningsvetenskap och Programmeringsteknik I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara grundläggande begrepp inom datoriserad bildanalys, som digitalisering, bildförbättring, segmentering och klassificering av bildegenskaper;
 • jämföra metoder för bildkomprimering, avståndsberäkning, frekvensanalys mm;
 • använda programvara (MATLAB) för att implementera algoritmer som löser enklare bildanalysproblem;
 • analysera och göra en skiss av alla steg som behövs för att lösa ett realistiskt bildanalysproblem;
 • ge exempel på tillämpningar inom forskning och industri där bildanalys används;

Innehåll

Representation av bilder i en dator. Bildtyper. Färgteori. Sampling. Bildkodning och komprimering. Bildförbättring och bildrestaurering. Punktvisa operationer. Grundläggande frekvensanalys. Histogramoperationer. Omgivningsoperatorer. Matematisk morfologi. Segmentering. Formanalys och egenskapsberäkning. Klassificerings- och beslutsteori. Exempel på tillämpningar inom forskning och industri.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (3 hp) samt inlämningsuppgifter (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.