Kursplan för Innovationsledning och entreprenörskap

Innovation Management, Entrepreneurship and IPR

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE012
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tillämpad bioteknik A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 130 hp varav 10 hp på avancerad nivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Det övergripande målet med kursen är studenten skall få en god förståelse för principerna bakom FoU och innovationsledning i särskilt det större etablerade bioteknikföretaget, men också i ett litet nystartat entreprenörsföretag.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för de olika stegen i en affärsutvecklingsprocess
 • redogöra för krav på management och styrelse/ägare i olika utvecklingssituationer
 • översiktligt analysera en marknadssituation
 • bedöma resursbehov och hinder i den tidiga affärsutvecklingen
 • självständigt formulera en affärsplan baserad på en teknisk utvecklingsidé
 • i grupp planera och genomföra ett utvecklingsprojekt
 • grunderna för det industriella rättskyddet, särskilt inom bioteknisk industri

Innehåll

Kursen behandlar olika steg i en affärsutvecklingsprocess baserad på tekniska (innovativa) idéer eller nya, interna eller externa, forskningsresultat. Härvid behandlas de krav på ledning och ägare som möter det forskningsintensiva företaget samtidigt som hinder och möjligheter i arbetet att föra en idé till marknaden behandlas. Kursen har ett fokus på FoU och innovationsprocesser i det etablerade, större företaget, men även det nystartade, entreprenöriella företagets utvecklingsproblematik berörs. Förutom teoretiska kunskaper om innovationsprocesser kommer olika verktyg för att genomföra ett projekt att identifieras och behandlas. Kursen genomförs som en blandning av föreläsningar, seminarier, övningar samt avgränsade projektarbeten.

Kursen genomförs i nära samarbete med erfarna entreprenörer, riskkapitalister och affärsutvecklare som delar med sig av erfarenheter från affärsutveckling i praktiken.

I kursen ingår följande moment:
Affärsidé, affärsplan, affärsutveckling
Tidig marknadskoppling
Finansiering av FoU i olika affärssammanhang
Krav på management i olika utvecklingsfaser
Belöningssystem i kunskapsföretag
Strategiska allianser
Industriellt rättsskydd och dess roll i forskningsbaserad utvecklingsprojekt
FoU och innovationsledning i bioteknisk industri

Undervisning

Föreläsningar. Seminarier. Projektarbeten och förberedda fallstudier. Ett viktigt inslag är gästföreläsningar av representanter för bioteknisk industri.

Examination

Kursen examineras genom tentamen (7 hp) och skriftliga redovisningar av projekt (3 hp). För godkänd kurs krävs godkänt på tentamen och projektredovisningar samt deltagande i alla obligatoriska kursmoment. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Schilling, Melissa A. Strategic management of technological innovation

  3. ed.: Boston: McGraw-Hill/Irwin, cop. 2010

  Se bibliotekets söktjänst