Kursplan för Mikro- och nanoteknik I

Micro- and Nanotechnology I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE015
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Materialteknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-11-08
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2020
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Halvledarelektronik eller Fasta tillståndets fysik I eller Materialkemi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Syftet med denna kurs är att introducera mikro- och nanoteknik utifrån tillämpning och konstruktion.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • definiera grundläggande begrepp inom mikro- och nanoteknik,
 • analysera hur olika fysikaliska fenomen skalar när dimensionerna krymper och hur detta påverkar mikro- och nanosystem,
 • motivera materialval inom mikro- och nanoteknik utifrån funktionella, produktionstekniska, och ekonomiska faktorer,
 • förklara tillvägagångssätt, och redogöra för möjligheter och begränsningar med de grundläggande tillverkningstekniker som används inom mikro- och nanotekniken,
 • sätta in olika sensor- och aktuatorprinciper i sitt sammanhang och analysera och motivera val av principer för olika tillämpningar.

Innehåll

Skalning av fenomen och egenskaper när dimensionerna krymper. Materialegenskaper och funktion, framförallt rörande kisel. Grundtekniker såsom litografi, deponering, våt- och torretsning, bondning, och viktiga faktorer så som selektivitet, etshastighet och utbyte. Mikrosensorers och mikroaktuatorers funktion och tillämpning. Industriella och ekonomiska aspekter.

Undervisning

Föreläsningar, mindre projekt individuellt eller i grupp, laborationer, seminarium och studiebesök.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (3 hp) samt studiebesök, aktivt deltagande i seminariet, laborationer och projektuppgifter (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Franssila, Sami. Introduction to Microfabrication [Elektronisk resurs]

  2nd ed.: Hoboken: John Wiley & Sons, Ltd., 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edwin Dertien, ; Paul P.L. Regtien, "Sensors for Mechatronics, 2nd Edition" [Elektronisk resurs]

  2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kompendier och utdelat föreläsningsmaterial.