Kursplan för Mikro- och nanoteknik II

Micro- and Nanotechnology II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE018
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Materialteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  130 hp inom teknik/naturvetenskap. Mikro- och Nanoteknik I ska vara genomgången. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara och skilja mellan begrepp inom halvledarteknik, biosensorer, mikromekatronik, och inbyggda system, 
 • förklara hur halvledarkomponenter fungerar, samt diskutera hur dessa används i olika tillämpningar,
 • analysera I-V (ström-spänning) och C-V (kapacitans-spänning) karakteristik hos olika halvledarkomponenter,
 • förklara hur mikrokomponenter kan sammanfogas på systemnivå med avseende på både tillverkning och funktion,
 • värdera mikrosystems egenskaper utifrån tekniska förutsättningar och användningsområde,
 • förklara och analysera de grundläggande funktionerna i ett inbyggt system med avseende på hur det kan integreras med relevanta komponenter i ett mikrosystem,
 • redogöra för användningen av polymera material inom mikro- och nanoteknik, materialegenskaper, tillverkningsteknik, och materialens möjligheter och begränsningar,
 • redogöra för användningen av kretskortsteknik och andra avancerade byggsätt för mikrosystem,
 • med hjälp av experiment analysera en mikrokomponents egenskaper och sammanfatta dessa i ett datablad.

Innehåll

Syftet med denna kurs är att bidra till fördjupad förståelse i mikro- och nanoteknik utifrån halvledarkomponentfysik och mikromekatronik, där sammanfogning av sådana komponenter i och utanför inbyggda elektriska system ägnas särskild uppmärksamhet. Grunderna för olika halvledarkomponenter såsom dioder och transistorer och de bakomliggande fysikaliska principerna. Principer som används i solceller, temperaturgivare, fotodetektorer och olika dataminnen. De viktiga delarna i ett inbyggt system ur ett hårdvaruperspektiv. Principer som används i mikrosystem med sensorer och aktuatorer.  Tillverkningsteknik, användning av, och egenskaper hos, polymera material och komponenter inom mikrosystemteknik. Experimentell utvärdering som krävs för att karaktärisera en sensor i form av ett datablad.

Undervisning

Föreläsningar, projekt, laborationer och studiebesök.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp). Studiebesök, laborationer och projektuppgifter (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Hu, Chenming. Modern semiconductor devices for integrated circuits

  Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, c2010

  Se bibliotekets söktjänst

Meddelas vid kursstart

Böcker

Kompendier och utdelat kursmaterial