Kursplan för Material i energisystem I

Materials in Energy Systems I

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE024
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Fysik A1N, Materialteknik A1N, Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inklusive antingen Tekniska material samt genomgången Ytteknik och materialval för fukntion och design; eller Introduktion till materialteknik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) 

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera och göra materialval utifrån ett systemtänkande,
 • redogöra för specifika förutsättningar för materialval inom olika grenar av energisektorn,
 • redogöra för kända materialproblemområden och deras lösningar inom olika branscher av energisektorn,
 • utföra materialval i aspekter av underhåll, miljö, hälsa och slutförvar.

Innehåll

Principer för utvinning, omvandling och transport av energi inom olika energisektorer presenteras, t.ex. vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, förbränningssystem, bränsleceller, batterier, energieffektivisering och elektriska nät. Specifika regelverk och materialutmaningar och strategier för att lösa problem och utmaningar inom olika sektorer diskuteras, liksom generella underhållsaspekter, miljö- och hälsoeffekter samt slutförvar. 

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna föregås av instudering inom respektive område och följs upp med arbete kring föreläsningens specifika innehåll. 

Examination

Seminarier (1 hp). Skriftlig tentamen (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.