Kursplan för Hållfasthetsanalys med finita element

Solid Mechanics Analysis with Finite Elements

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE026
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Beräkningsvetenskap I. Hållfasthetslära ska vara genomgången. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • modellera hållfasthetsproblem med finita element (FE) genom användning av befintlig programvara,
 • genomföra hållfasthetsberäkningar med hjälp av FE-metoden,
 • bestämma storheter av intresse: spänningar, förskjutningar och töjningar,
 • visualisera och tolka beräkningsresultat.

Innehåll

Grundläggande begrepp i FE-metoden. En- och tvådimensionella finita element. Isoparametriska element. Stark och svag formulering av en- och tvådimensionella problem. Approximation av lösningsansatser och viktfunktioner. Gaussintegration. FE-modellering av ett antal hållfasthetsproblem med befintlig programvara. Hållfasthetsanalys av dessa problem med FE. Skriftlig rapportering av genomförd analys.

Undervisning

Föreläsningar och handledning. Beräkningar genomförs med befintlig programvara.

Examination

Skriftlig rapport om genomförd analys.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.