Kursplan för Hållfasthetsanalys med finita element

Solid Mechanics Analysis with Finite Elements

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE026
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Beräkningsvetenskap I. Hållfasthetslära ska vara genomgången. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • modellera hållfasthetsproblem med finita element (FE) genom användning av befintlig programvara,
 • genomföra hållfasthetsberäkningar med hjälp av FE-metoden,
 • bestämma storheter av intresse: spänningar, förskjutningar och töjningar,
 • visualisera och tolka beräkningsresultat.

Innehåll

Grundläggande begrepp i FE-metoden. En- och tvådimensionella finita element. Isoparametriska element. Stark och svag formulering av en- och tvådimensionella problem. Approximation av lösningsansatser och viktfunktioner. Gaussintegration. FE-modellering av ett antal hållfasthetsproblem med befintlig programvara. Hållfasthetsanalys av dessa problem med FE. Skriftlig rapportering av genomförd analys.

Undervisning

Föreläsningar och handledning. Beräkningar genomförs med befintlig programvara.

Examination

Skriftlig rapport om genomförd analys.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.