Kursplan för Industriell projektledning II

Industrial Project Management II

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE027
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Industriell teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp inklusive Industriell projektledning eller Organisering av kunskapsintensivt arbete.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om projektledning, projektorganisation och projektstyrning i olika typer av industriell verksamhet. Särskild tonvikt läggs på teknikintensiva projekt såsom utvecklings- och omfattande leveransprojekt.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt granska och tillämpa teorier och verktyg inom projektledningsområdet,
 • kritiskt och kreativt identifiera och diskutera relevanta sociotekniska problem inom projektledningsområdet,
 • bedöma lämplig planerings- och koordineringsmetodik i relation till projekts inriktning och omfattning,
 • analysera projekt och projektgenomförande utifrån olika intressentperspektiv, inklusive etiska och samhälleliga dimensioner

Innehåll

Kursen fokuserar på praktisk tillämpningar av planerings- och styrformer i leverans-, utvecklings- och upphandlingsprojekt inom flera industriella applikationsområden. Tonvikt läggs även på projekt som organisationsform, projektens relation till den permanenta organisationen, samt kopplingen mellan projekt och organisationens övergripande strategi.
Under kursen behandlas praktisk projektplanering, organisering och ekonomisk styrning. Ett antal praktikfall från olika verksamheter behandlas och yrkesverksamma projektledare och representanter för projektintensiva företag medverkar.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar av representanter för olika industriella miljöer, seminarier och övningar samt handledning av rapportskrivande.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av fallstudier. Övningar. Skriftlig rapport. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.