Kursplan för Processteknologi för halvledarkomponenter

Semiconductor Process Technology

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE041
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp inklusive Halvledarelektronik.

Mål

Efter kursen har studenterna grundläggande kunskaper i de processtekniker som används vid framställning av mikro- och nanostrukturer för tillverkning av främst avancerade halvledarkomponenter samt halvledarbiosensorer.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för processflöde för framställning av halvledarkomponenter och integrerade kretsar (IC),
 • redogöra för processflöde för framställning av mikrostrukturer ämnade för mikrosystemteknologi (MST),
 • beskriva vissa processtekniker på en djupare nivå; dess fysik och genomförande,
 • använda simuleringsprogram för simulering av enskilda processer och fullständiga processflöden.

Innehåll

CMOS processteknologi, MST-processteknologi, halvledarmaterial, materialkaraktärisering, elektrisk karaktärisering, fotolitografi, oxidering, deponeringstekniker, torr- och våtetsning, jonimplantering, diffusionsprocesser, silicideringprocesser, metallisering, processimulering, samt renrumsuppbyggnad och funktion.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp). Laborationer (1 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Plummer, James D.; Deal, Michael; Griffin, Peter B. Silicon VLSI Technology : fundamentals, practice and modeling

  Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, cop. 2000

  Se bibliotekets söktjänst