Kursplan för Ledarskap för ingenjörer

Leadership in Engineering

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE050
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  90 hp inom ingenjörsprogram.

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redovisa teoretiska kunskaper inom ledarskapsområdet samt praktiskt använda sig av och kritiskt reflektera kring dessa
 • analysera samspelet mellan teknik, organisation och ledarskap och dess effekter på arbetsmiljö och effektivitet,
 • beskriva sin egna person och roll i grupp- och ledarskapssammanhang.

Innehåll

Introduktion till ledarskapsområdet. Ledarskapets uppkomst och utveckling. Etablerade och framväxande teorier om ledarskap. Ledarskap i olika teknikintensiva sektorer. Gruppdynamik, grupproller och grupprocesser. Följarna och kontexten i ledarskapsprocesser. Etiska och lika villkors aspekter av ledarskap.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Skriftlig examination (2 hp), inlämningsuppgifter (2 hp), aktivt deltagande vid seminarier (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Undervisningsmaterial kommer tillhandahållas vid kursstart.

 • Sveningsson, Stefan; Alvesson, Mats Ledarskap : en interaktiv ansats

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wheelan, Susan A. Att skapa effektiva team : en handledning för ledare och medlemmar

  Tredje upplagan, reviderad: 2017

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan