Kursplan för Kreativ verkstadsteknik

Creative Workshop Practice

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE058
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 30 hp inom teknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • formulera en idé till ett verkstadsprojekt,
 • i samråd med lärare omformulera idé till projektskiss,
 • från projektskiss formulera projektplan,
 • bestämma material och verktyg som behövs för projektet,
 • utföra konstruktionen i verkstad,
 • demonstrera konstruktionen för ansvarig lärare,
 • skriva rapport där konstruktionen dokumenteras och värderas.

Innehåll

Instruktioner om säkerhet i verkstäder. Befintliga verktyg och maskiner i verkstaden. Instruktioner i handhavande av verkstadsmaskinerna (obligatorisk närvaro på samtliga dessa moment). Utveckling från idé via projektskiss till projektplan. Praktiskt verkstadsarbete.

Undervisning

Förevisningar och verkstadsarbete under handledning. Huvuddelen av kursen utförs i verkstaden.

Examination

Projektidé, projektplan och slutlig rapport bedöms. Huvudsaklig vikt vid examination läggs vid konstruktionens funktionalitet. För godkänd kurs krävs rimlig funktionalitet hos konstruktionen. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ges endast för programstudenter som har fått klartecken från programansvarig att införa kursen i sin examen.

Studenter ska komplettera ansökan i studentportalen med inlämnade av projektidéer till ansvarig lärare via e-post senast 2 veckor innan kursstart. De inlämnade projektidéerna granskas och bedöms av examinator. Icke-genomförbara projektidéer kan ofta modifieras efter granskningen till genomförbara projekt. Modifiering av projektskiss sker i samråd mellan ansvarig lärare och deltagande studenter i projektet, då också storleken på projektet eventuellt justeras (5, 10 eller 15 hp). Projekten ska typiskt utföras av 2-5 studenter. Tidigt i projektet måste material och verktyg beställas.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Internetbaserade kataloger och informationsmaterial för material, verktyg och verkstadsarbete