Kursplan för Material i energisystem II

Materials in Energy Systems II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE071
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Fysik A1F, Materialteknik A1F, Kemi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Tekniska material, Ytteknik och materialval för funktion och design, samt genomgången Material i energisystem I; eller Introduktion till materialteknik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) 

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera ett behov av materialutveckling i ett delsystem inom ett specifikt energisystem,
 • analysera och beskriva de systemspecifika randvillkor som begränsar möjligheterna för materialval,
 • föreslå och värdera alternativa lösningar i förhållande till den befintliga lösningen,
 • beskriva och riskbedöma konsekvenser av olika lösningar ur aspekter som tillverkning, hållbarhet, underhåll, etc.

Innehåll

Studenterna tränas att i grupp använda förvärvade kunskaper inom materialvetenskap, mekanik och hållfasthetslära för att identifiera och kvantifiera materialmässiga krav som ställs på en komponent i ett specifikt större energisystem. Genom ett systematiskt materialval identifieras alternativa kandidatmaterial, vilka studeras ur ett vidare perspektiv samt värderas kvantitativt i förhållande till den nuvarande materiallösningen. Förutsättningar, materialvalsmetodik och slutsatser ska tydligt beskrivas i rapport och slutpresentation.

Undervisning

Kursen genomförs i form av projektarbete där grupper om 2-3 studenter tilldelas varsitt energisystem. Arbetet stöds av metodföreläsningar och gruppspecifika seminarier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier och slutpresentation (3 hp) samt skriftlig rapport (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Tillhandahålls under kursens gång.