Kursplan för Projektkurs i mikro/nanoteknik

Project Course in Micro- and Nanotechnology

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE072
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Mikro- och nanoteknik I.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera en befintlig mikrokonstruktion som kan ha inslag av nanoteknik,
 • föreslå och motivera en förbättrad konstruktion,
 • ta fram tillverkningsunderlag och verka som beställare vid tillverkningen av den förbättrade komponenten,
 • upprätta en testplan, konstruera en testuppställning och genomföra en utvärdering av komponenten.

Innehåll

Uppgiften består av att i form av ett projektarbete ta fram en konstruktion som uppfyller uppställda krav. Träning i teknisk/vetenskaplig informationssökning ges i den litteraturstudie som genomförs. Den föreslagna konstruktionen ska justeras med hänsyn till tillverkningsvillkor och undersökas med hjälp av enkel modellering av funktion och prestanda och sedan dokumenteras. En testplan för hur konstruktionen ska kunna verifieras ska tas fram och dokumenteras. Efter en genomgång ska konstruktionen och testplanen fastställas. Gruppen ska, inom givna ramar och i samråd med tillverkaren, ta fram tillverkningsunderlag och komponenten ska tillverkas under överinseende av studenterna. Gruppen planerar och bygger en testuppställning som används för att karakterisera komponenten. Resultatet sammanställs i en rapport som redovisas.

Undervisning

Projektmöten med lärare samt seminarier.

Examination

Bedömning av skriftliga designunderlag, tillverkningsunderlag (4 hp), slutrapport, samt muntlig presentation och opponering (6 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.