Kursplan för Ytbeläggningar för energitillämpningar

Surface Coatings for Energy Applications

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE073
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Materialteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  130 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Optiska material. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • värdera och analysera principer bakom ytbeläggningar som kan kontrollera optiska egenskaper hos material, samt värdera och analysera hur dessa kan tillämpas i miljö- och energitillämpningar, t.ex. i energieffektiva fönster, ljusinfångare, solabsorbatorer samt luft- och vattenrening,
 • värdera och analysera principen bakom katalytiska ytbeläggningar och kunna diskutera och analysera deras tillämpning i energi- och miljötillämpningar,
 • värdera och analysera principen bakom solceller och ljuskällor baserade på tunnfilmshalvledare, samt diskutera och analysera fysikaliska egenskaper hos dessa och värdera deras tillämpbarhet,
 • värdera och analysera hur tribologiska ytbeläggningar fungerar, samt diskutera hur dessa bidrar till energibesparing i ett livscykelperspektiv,
 • självständigt utföra ett projekt inom ett valt delområde i kursen, vilket ska innefatta experiment, teori och/eller litteratursökning, samt analys och diskussion av erhållna resultat,
 • värdera och diskutera projektresultat i en skriftlig rapport disponerad som en vetenskaplig artikel samt muntligt presentera projektarbete inom ämnet vid en workshop.

Innehåll

Kursen består av en gemensam teoridel, och en fördjupningsdel där studenten ska fördjupa sig i ett projekt. Projektet ska göras individuellt, eller i grupp där den enskilda studentens bidrag ska redovisas.

Teori:

Tunnfilmsteknik, materialoptik och plasmonik . Heterogen katalys och fotokatalys. Ytor med antimikrobiella egenskaper. Fönsterbeläggningar: Lågemissionskikt, solkontrollskikt, smarta fönster, elektrokromism och termokromism. Solenergi: Sol- och värmestrålning, solceller (Tunnfilmsolceller, färgämnessensiterade solceller) och termisk solenergi (absorbatorer, reflektorer, absorberande färgskikt). Dagsljus och belysning: Ljusledare, ljusdiffuserare och ljusemitterande dioder. Passiv kylning: Hög-albedo-skikt och strålningskylning. Ytbeläggningar för minskad friktion och energibesparing.

Projektarbete:

Fördjupade studier av forskningslitteraturen inom något/några av ovanstående områden, samt beräkningar av funktionella egenskaper och/eller enklare experimentella undersökningar. En del projekt sker i samverkan med företag.

Undervisning

Föreläsningar, laboration, projekthandledning och seminarium.

Examination

Skriftlig tentamen av introduktionsdel (5 hp). Workshop med muntlig och skriftlig projektredovisning av fördjupningsdel (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Smith, Geoffrey B.; Granqvist, Claes G. Green nanotechnology : solutions for sustainability and energy in the built environment

  Boca Raton, FL: CRC Press, c2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Utdelat material.

  Institutionen för teknikvetenskaper,

  Obligatorisk