Kursplan för Avancerad materialanalys

Advanced Materials Analysis

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE074
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Fysik A1F, Materialteknik A1F, Kemi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 28, 2022
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap samt Fasta tillståndets fysik I och Materialanalys.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Kursen syftar till att studenten skall kunna bidra till förbättring av material, med avseende på egenskaper, syntesmetoder och tillämpbarhet, med hjälp av avancerade analysmetoder.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • planera och realisera en god analysstrategi för prov,
 • kritiskt utvärdera resultatet av utförd analys,
 • jämföra och ranka olika teknikers användbarhet för ett givet problem,
 • söka och bedöma relevanta artiklar för att förfina analysstrategin,
 • föra djupgående diskussioner om, och planera analysstrategi för, mikroskopi-, spektroskopi- och diffraktionstekniker,
 • förklara principen bakom viktiga analysinstrument som behandlas i kursen (TEM, SEM och spektrometrar för bl.a. elektronspektroskopi).

Innehåll

Fördjupning i mikroskopiska och spektroskopiska tekniker för materialanalys. Diffraktionstekniker. Röntgen- och elektronspektroskopiska tekniker, avbildande metoder som högupplösande transmissionselektronmikroskopi, och elektrondiffraktion. Studenterna genomför ett mindre projekt i materialanalys med utvärdering av resultat och uppföljning.

Undervisning

Föreläsningar samt projektarbete i grupp med laborativa inslag.

Examination

Muntlig tentamen vid kursens slut (3 hp) samt skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgifter (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.