Kursplan för Byggkonstruktion

Structural Mechanics and Design

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE403
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-12-30
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: 60 hp inom Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik inklusive Dimensionering av konstruktioner.
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om metoder för att dimensionera statiskt obestämda konstruktioner, såsom kontinuerliga balkar, ramar och skivor i material som kan modelleras som linjärt elastiska.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för vanliga begrepp, satser och förutsättningar som används vid analys av konstruktion.
 • redogöra för begreppet frihetsgrad samt bestämma frihetsgraderna i enkla stångsystem, balkar och ramar.
 • beskriva beräkningsgången vid analys av stångsystem, balkar och ramar med kraftmetoden, redogöra för förutsättningarna för tillämpningen av metoden samt beräkna kraft- och momentfördelningen i enkla konstruktioner.
 • beskriva beräkningsgången och genomföra en analys av statiskt obestämda balkar och ramar enligt gränslastteori.
 • förklara begreppet influenslinje och dess användning, beräkna influenslinjer för enkla fall, använda influenslinjer för att bestämma farligaste lastställning vid rörliga laster samt beräkna tillhörande dimensionerande moment, tvärkrafter och upplagsreaktioner.

Innehåll

Beräkningsmodeller för analys av byggkonstruktioner. Förutsättningar och begrepp.
Systemstomstabilisering.
Kraftmetoden och förskjutningsmetoden för analys av statiskt obestämda konstruktioner.
Gränslastteori för balkar och ramar.
Influenslinjer för bestämning av farligaste lastställning samt dimensionerande moment och krafter.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar. Inlämningsuppgifter.

Examination

Inlämningsuppgifter 3 hp. Skriftlig tentamen med teori- och räkneuppgifter 2 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kurser Byggkonstruktion, 1BI122 och kan inte medräknas i en examen samtidigt med denna.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.