Kursplan för Byggprocessen

The Construction Process

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE404
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-12-30
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 15 hp inom ingenjörsprogram, inklusive Byggteknik I samt Rit- och CAD-teknik I. Byggteknik II ska vara genomgången.
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra och beskriva byggprocessens olika delar,
 • redogöra för och beskriva olika typer av entreprenad- och ersättningsformer,
 • beskriva de olika rollerna och deras ansvar i byggprocessen,
 • beskriva lagar och bestämmelser som påverkar parterna i byggprocessen,

Innehåll

Kursen behandlar de centrala delarna i byggprocessen: Lagar och bestämmelser, olika parter på i byggprocessen, deras roller och ansvar, entreprenadformer och ersättningsformer.

Undervisning

Föreläsningar. Projektarbete. Övningar.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift (3 hp). Skriftlig tentamen (2 hp). Aktivt deltagande vid studiebesök.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen Byggprocessen 1BI110 och kan inte ingå i någon examen samtidigt med denna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.