Kursplan för Byggteknik II

Building Physics II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE408
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-12-30
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Genomgången Byggteknik I (10 hp) alternativt genomgångna Byggteknik I (5 hp) och Byggnadsmaterial (5 hp). Genomgången Rit- och CAD-teknik I.
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Kursen behandlar byggnadens och byggnadskomponenternas förutsättningar för systemets funktion gällande värme- och energibalans, fukt- och ljudisolering samt brandskydd med beaktande av ekonomi- och miljöaspekter.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara beständighetsegenskaper hos de vanligaste byggnadsmaterialen (betong, trä och stål),
 • förklara värmeteori och mekanismer för värmetransport genom en byggnad,
 • beräkna värme- och energibalansen för en byggnad med hjälp av enklare handberäkningar,
 • identifiera de fuktkällor som förekommer i och kring byggnaden,
 • förklara fuktteori för byggnader och fuktens beteende i byggnadsmaterial och i luft,
 • förklara hur man uppnår acceptabel luftströmning och lufttäthet i byggnaden,
 • beskriva hur man hanterar risk för köldbryggor, fuktskador (mögel och röta) samt otätheter i byggnaden,
 • redogöra för kraven för ljudisolering och brandskydd för olika byggnadstyper.

Innehåll

Huset som ett byggnadsfysikaliskt system. Byggnadsteknik och dess koppling till byggfysik. Byggnadsmateriallära och dess koppling till byggfysik med tonvikt på värmeisoleringsmaterial, ljudisolerande material, material med brandegenskaper samt ytbehandlingsmaterial. Myndighetskrav om energihushållning, skydd mot fuktskaderisker, ljudisolering och brandskydd. Byggnadens värme-, energi-, lufttryck- och fuktbalans och beräkningsmetoder. Värmetransport och U-värdesberäkning. Allmänt om byggnadsrelaterade hälsorisker.

Undervisning

Föreläsningar och gruppövningar. Fältövningar. Inlämningsuppgifter. Seminarium.

Examination

Skriftlig tentamen (2 hp) samt inlämningsuppgifter och aktivt deltagande vid fältmätningar och seminarium (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare Byggteknik II, 1BI132 och kan inte medräknas i en examen samtidigt med denna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Burström, Per Gunnar Byggnadsmaterial : Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper

  2007 eller senare: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Burström, PerGunnar Byggnadsmaterial : Övningsbok

  2007 eller senare: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandin, Kenneth Praktisk byggnadsfysik : Övningsbok

  2010 eller senare: Lund: KFSAB, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandin, Kenneth Praktisk byggnadsfysik

  2010 eller senare: Lund: KFSAB, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nevander, Lars Erik Elmarsson, Bengt Fukthandbok : praktik och teori

  2006 eller senare: Stockholm: Svensk Byggtjänst, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk