Kursplan för Geodetisk mätteknik

Geodesic Measurement Technology

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE414
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-12-30
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  60 hp inom ingenjörsprogram, inklusive Fältmätning.

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda geodetisk programvara för att skapa ritningar, utföra koordinatberäkningar, nätutjämningar, koordinattransformationer mm.,
 • genomföra inmätningar med totalstation och GPS som underlag till terrängmodeller och digitala kartor,
 • redogöra för olika metoder att samla in data till terrängmodeller, t.ex. flygbildstolkning, markskanning, digitalisering av nivåkurvor mm.,
 • skapa anläggningsmodeller och terrängmodeller samt utföra massberäkningar,
 • redogöra för kvalitetssäkring av terrängmodeller,
 • skriva mätrapporter och ta fram fackmässiga ritningar,
 • redogöra för användning av laserskanning som mätningsmetod, särskilt vid renovering och tillbyggnad.

Innehåll

Praktiska mätövningar med totalstation. Praktiska mätövningar med GPS. Nätutjämning. Massberäkningar. Koordinattransformationer. Ritningar. Kvalitetssäkring av terrängmodeller. Framställning av digitalt projekteringsunderlag, digitala kartor, terrängmodeller mm. Grunderna i geodesiprogram såsom Geo. Laserskanning som mätmetod.

Undervisning

Projektarbete med projektstödjande, fältmätningar, övningar och genomgångar.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift med individuella delinlämningar (3 hp). Skriftlig tentamen (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare Geodetisk mätteknik , 1BI123 och kan inte medräknas i en examen samtidigt med denna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Holm: Kompendium i mätteknik, kompendium (geo).