Kursplan för Projektkurs i byggkonstruktion

Structural Design: Project

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE419
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-12-30
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 90 hp inom ingenjörsprogram, inklusive Betongbyggnad II, Byggkonstruktion och Geoteknik. Grundläggningsteknik ska vara genomgången.
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • projektera den bärande stommen till ett byggnadsverk av normal storlek i alla vanligt förekommande steg,
 • arbeta i grupp samt skriftligt och muntligt redovisa sina resultat och granska andras beräkningar,
 • detaljerat redogöra för tillämpning av konstruktionsregler för olika material,
 • redogöra för principerna för beräkning med finita elementmetoden samt tillämpa metoden på enkla fall.

Innehåll

Projektering av en bärande konstruktion, husbyggnad eller bro, innehållande delmoment såsom systemberäkning, grundläggning och dimensionering av bärande element i betong, stål, och trä. Introduktion till finita elementmetoden (FEM) samt tillämpning av denna för analys av skivor och plattor.
Projektarbete i steg omfattande ett verkligt husbyggnads- eller broprojekt baserat på Eurokoder eller Trafikverkets bronormer.

Undervisning

Projektarbete i grupp. Stödjande föreläsningar. Gästföreläsare eller studiebesök.

Examination

Kontinuerlig examination av projektet genom stegvis redovisning i rapportform. Individuell dugga. Muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgift.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Fastställs vid kursens start för att få med de senaste konstruktionsnormerna.