Kursplan för Träbyggnad

Timber Construction

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE423
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-12-30
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Byggteknik I, Byggnadsmekanik, Rit- och CAD-teknik I, eller motsvarande kunskaper.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för förfarandet vid lastnedräkning,
 • redogöra för stabilitetsfenomen för en byggnadsstomme,
 • bestämma lasters karaktäristiska och dimensionerande värden,
 • visa förtrogenhet med begreppen dimensionering i brottgränstillstånd och bruksgränstillstånd,
 • självständigt dimensionera med jämnt utbredd last belastade träbalkar i ett eller två fält under plan böjning och skjuvning i brottgräns- och bruksgränstillstånd,
 • självständigt dimensionera centriskt tryckta pelare samt pelare under samtidig böjning och tryck för ett huvudlastfall,
 • självständigt dimensionera enklare typer av knutpunkter och spikförband.

Innehåll

Kursen behandlar dimensioneringsregler enligt Eurokod. Lastnedräkning. Stomstabilitet.
Dimensionering av olika konstruktionselement i trä som balkar och pelare samt av olika knutpunkter och träförband såsom spikförband.
Materialet trä: Trä som byggnadsmaterial. Trämaterialets dimensionerande egenskaper.
Konstruktionsregler enligt Eurokod: Dimensioneringsprinciper. Laster på byggnadskonstruktioner. Materialvärden för träbaserade konstruktionsmaterial.

Dimensionering av träkonstruktioner: Dimensionering i brottgäns- och bruksgränstillstånd av balkar under plan böjning och skjuvning. Skev böjning. i brottgräns och bruksgränstillstånd. Dimensionering av centriskt tryckta pelare samt pelare utsatta för samtidig böjning och tryck..

Träförband: Översikt över olika typer av träförband. Dimensionering av spikförband.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar. Laboration. Obligatoriska övningsuppgifter. Grupparbete.

Examination

Godkända övnings- och laborationspass (3 hp). Kontinuerlig examination sker av övningsuppgifter. Skriftlig tentamen med teoridel och problemdel (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare Träbyggnad, 1BI106 och kan inte medräknas i en examen samtidigt med denna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kennet Axelsson, Polychronis Kalliaridis: Träbyggnad, En introduktion i träkonstruktion. Formelsamling i träkonstruktion, Uppsala universitet, inst för geovetenskaper, 2006. Exempelsamling i träkonstruktion 2006.