Kursplan för Byggproduktion

Construction Works

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE429
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 90 hp inom ingenjörsprogram, inklusive Byggprocessen, Bebyggelseplanering och byggnadsutformning samt Företagsekonomi A/B. Kursen Praktisk ledarskap i byggprocessen ska vara genomgången.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva de olika entreprenadformerna,
 • redogöra för olika byggstartsplaner (produktionsplanering) som tas fram inför byggstarten och byggskedet,
 • redogöra för hur anbud tas fram och hur avtal tecknas i samband med produktionsskedet,
 • redogöra för hur arbetsmiljölagen och olika föreskrifter påverkar produktionsskedet.

Innehåll

Anbud- och produktionskalkylering, upphandling, produktionsplanering, produktionsstyrning, arbetsberedningar, arbetsmiljö.

Undervisning

Föreläsningar. Projektarbete.

Examination

Skriftlig tentamen samt skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift. Aktivt deltagande vid seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare Byggstyrning och entreprenadjuridik, 1BI127 samt 1TE406 och kan inte medräknas i en examen samtidigt med någon av dessa.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.