Kursplan för Byggnadsfysik

Building Physics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE431
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-01-31
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Introduktion till byggteknik. Byggnadsprojektering med ritteknik. Genomgången kurs Projekt 1: Projektering av småhus.

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Kursens syfte är att förmedla kunskaper gällande metoder och verktyg för analys av värme- och fukttransport samt ljudisolering,  brandskydd och radonskydd för nya och befintliga byggnader.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • utföra beräkningar för köldbryggor, värme- och fukttransport i konstruktioner med hjälp av för syftet avsedd programvara,
 • utföra uppskattningar av fuktskaderisker och lufttäthetskontroll,
 • utföra beräkningar av luftflöde genom klimatskal,
 • redogöra för olika utföranden av ljudisolering, brandskydd och radonskydd,
 • utföra temperaturmätningar av konstruktioner samt mäta fukt i luft och material.

Innehåll

Grundläggande begrepp: värme- och fukttransport, ljudisolering, radonskydd och brandskydd. Beräkning och analys av byggnadens värme- och fukttransport samt U-värde, både manuellt och med hjälp av för syftet avsedd programvara. Olika utföranden av byggnadskonstruktion för att uppfylla krav avseende ljud, radon och brand. Enklare beräkningar för ljudisolering och brandskydd. Mätmetoder för mätning av temperatur, värmeflöde, lufttäthet, radon, ljud, fukt i luft och material.

Undervisning

Föreläsningar och övningar. Inlämningsuppgifter. Seminarier. Laboration.

Examination

Skriftlig tentamen (2 hp), skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter och aktivt deltagande vid seminarier och laboration (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare Byggteknik III, 1BI135 och kan inte medräknas i en examen samtidigt med denna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Hagentoft, Carl-Eric; Sandin, Kenneth Byggnadsfysik : så fungerar hus

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Obligatorisk

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Burström, Per Gunnar Byggnadsmaterial : Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper

  2007 eller senare: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Arfvidsson, Jesper; Harderup, Lars-Erik; Samuelson, Ingemar Fukthandbok : praktik och teori

  Fjärde utgåvan: Stockholm: Svensk byggtjänst, 2017

  Litteratur för ytterligare fördjupning

  Se bibliotekets söktjänst