Kursplan för Byggnadsprojektering med ritteknik

Building Design and Drawing

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE440
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för projekteringsskedet i byggprocessen och relaterade handlingar,
 • framställa enklare ritningar enligt utvalda standarder,
 • självständigt skapa modeller och redovisa bygghandlingar inom ett system för Building Information Modelling (BIM),
 • använda de datorprogram och system som krävs på de inledande kurserna inom utbildningen,
 • ta fram och tolka information ur olika discipliners bygghandlingar.

Innehåll

Introduktion till universitetets datorsystem och nätverk. Byggnadsprojekteringens olika skeden och aktörer med avseende på ritteknik i ett byggprojekt. Byggstandarder och ritteknik i projekt. Introduktion till grundprinciper för Computer-Aided Design (CAD). Introduktion till Building Information Modelling (BIM), både som virtuell prototyp och arbetsmetod, samt de teoretiska skillnaderna mellan arbetssätten CAD-projektering och BIM-projektering. Ritregler. Bygghandlingar från olika discipliner. Projekteringsprocessen som en del i byggprocessen.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och grupparbete.

Examination

Redovisning av övningsuppgifter (1 hp), skriftlig och muntlig redovisning av grupparbete (2 hp) samt skriftlig tentamen (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE420 Rit- och CAD-teknik I.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Referenslitteratur