Kursplan för Projekt 2: Detaljprojektering av småhus

Project 2: Detailed Design of Detached Houses

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE444
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-01-31
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Introduktion till byggteknik. Byggnadsprojektering med ritteknik. Genomgångna kurser Byggnadsmaterial och Projekt 1: Projektering av småhus.

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • tillämpa tillvägagångssätt för upprättande av förfrågningsunderlag enligt AMA,
 • redogöra för och beskriva byggprocessens olika delar från systemhandling till huvudhandling,
 • beskriva och tillämpa principer för dimensionering och utformning av ventilations-, värme-, tappvatten-, och spillvattensystem i en byggnad
 • ,
 • beskriva system för el- och IT-installationer samt reglering av termisk komfort och luftkvalitet i en byggnad,
 • tillämpa metoder för kollisionskontroll av installationsritningar.
 • tillämpa metoder för miljöcertifiering av byggnader,
 • redogöra för lagar och bestämmelser gällande arbetsmiljö och säkerhet relevanta för byggbranschen,
 • beskriva vanliga mätmetoder för plan och höjdmätning, samt referenssystemens uppbyggnad och användning.

Innehåll

Utförande av bygghandlingar inför förfrågan. AMA-systemet (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning). Utförande av detaljerade projekteringsritningar med BIM. Förfrågningsunderlag. Teknisk beskrivning. Inomhusklimat. Luftbehandlingsteknik. Teknik för tappvattenförsörjning, spillvattenhantering, ventilation och värmeavgivning i byggnader. Teknik för kyl-, luft- och värmetillförselsystem. Teknik för el- och IT-installationer i en byggnad. Principer för utformning och dimensionering av installationssystem. Styr- och reglerprinciper för värme-, kyl- och ventilationssystem i en byggnad. Samordning och kollisionskontrol av olika discipliner såsom ventialation-, uppvärmning-, vatten-, spillvatten- och elinstallationer. Byggnadsfysikaliska indikatorer för miljöcertifiering av en byggnad. Samhällets krav på byggnader såsom termisk komfort, energianvändning, vattentemperatur, luftkvalitet och säkerhetLagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet med fokus på byggbranschen, inkl byggproduktion.

Undervisning

Föreläsningar, studiebesök, seminarier och handledning av projektarbete i grupp.

Examination

Aktivt deltagande vid övningar, studiebesök och seminarier (2 hp), skriftliga tentamina (4 hp) samt skriftliga och muntliga redovisningar av projektuppgift (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE434 Byggteknik I, 1TE413 Fältmätning, 1TE421 Rit- och CAD-teknik II eller 1TE404 Byggprocessen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Warfvinge, Catarina; Dahlblom, Mats Projektering av VVS-installationer - paket

  Studentlitteratur AB, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

 • Warfvinge, Catarina; Dahlblom, Mats Projektering av VVS-installationer. : Övningar

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

 • Siggelsten, Simon El i byggnader : en introduktion

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Thåström, Olle Beskrivningshandboken : göra och läsa en teknisk beskrivning i anslutning till AMA

  4., omarb. utg.: Stockholm: Svensk byggtjänst, 2016

  Se bibliotekets söktjänst