Kursplan för Byggstyrning och entreprenadjuridik

Construction Management and Bidding and Contract Laws

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE445
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Byggnadsmaterial och Projekt 1: Projektering av småhus. Genomgången kurs Projekt 2: Detaljprojektering av småhus.

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • detaljerat redogöra för byggprocessens olika delar och tillhörande entreprenad- och ersättningsformer,
 • redogöra för olika planer i byggprojekt, inför byggstart och under byggtiden,
 • redogöra för hur avtal tecknas,
 • redogöra för vilka lagar och regler som gäller inom byggsektorn,
 • redogöra för hur arbetsmiljöarbete kan se ut för ett byggprojekt samt upprätta en arbetsmiljöplan.

Innehåll

Projekt- och produktionsplanering. Produktionskalkylering. Val av entreprenad- och ersättningsformer. Regler och lagar vid entreprenadupphandling, konsultupphandling, offentligupphandling och arbetsmiljö. Administrativa föreskrifter. Arbetsmiljöplan.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning av projektarbete.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp). Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete samt aktivt deltagande vid seminarier (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE436 Entreprenadjuridik i byggprocessen, 1TE430 Entreprenadjuridik eller 1TE406 Byggstyrning och entreprenadjuridik.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.