Kursplan för Projekt 3: Flerbostadshus i staden

Project 3: Urban Multi-Storey Residential Buildings

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE446
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: 60 hp inom Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. Byggnadsmaterial, Projekt 1: Projektering av småhus och Byggnadsmekanik. Genomgångna kurser Dimensionering av konstruktioner och Projekt 2: Detaljprojektering av småhus.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för den historiska utvecklingen av staden och den svenska stadsarkitekturen, samt för olika begrepp som brukar användas inom området bebyggelseplanering,
 • beskriva stadens fysiska delar såsom byggnader, parker, trafikleder samt redogöra för de planinstrument som gäller vid bebyggelseplaneringen,
 • redogöra för samhällets krav på byggnader samt kring gällande lagstiftning,
 • skissera en grundläggande stadsplan till en mindre stadsdel,
 • självständigt utforma planlösningar för bostäder av olika storlekar,
 • självständigt utforma byggnader och byggnadsdetaljer med hänsyn till både tekniska, funktionella och estetiska krav,
 • utföra konstruktionsberäkningar och dimensionera olika byggnadsdelar inom projektet,
 • planera installationer i ett flerbostadshus samt redogöra för hur dessa installationer kan påverka byggnadernas brandskydd samt vilka metoder som finns för att förhindra spridning av brand- och brandgas.

Innehåll

Historien kring stadens framväxt. Byggnadstradition och arkitekturens utveckling i Sverige. Lagar och föreskrifter och dess
påverkan på fysisk planering. Skissarbete och redovisning av byggnader. Utformning av planlösningar för bostäder av olika storlek. Utformning av flerbostadshus med hänsyn till tekniska, funktionella och estetiska krav. Inbegripet hållbart
byggande, installationsteknik, byggnadskrav såsom brandskydd och akustik. Konstruktionsberäkningar på del av projektet. Brandskydd av installationer.

Undervisning

Föreläsningar, studiebesök, seminarier, övningar och handledning av projektuppgifter.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift 1 samt aktivt deltagande vid studiebesök och seminarier (5 hp). Skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift 2 (5 hp). Skriftlig tentamen (2 hp). Inlämningsuppgift (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE400 Bebyggelseplanering och byggnadsutformning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.