Kursplan för Strukturoptimering

Structural Optimisation

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE447
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-01-31
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  90 hp inom Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. Byggkonstruktion ska vara genomgången.

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara innebörden av målfunktioner,
 • förklara optimeringsalgoritmer som ligger till grund för strukturoptimering,
 • formulera ingenjörsmässiga designproblem för enkla lastbärande strukturer som matematiska optimeringsproblem,
 • numeriskt lösa enklare storleksoptimeringsproblem,
 • implementera optimeringsalgoritmer i Python.

Innehåll

Målfunktioner, bivillkor, olika optimeringsalgoritmer. Numerisk implementering och problemlösning.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, projektarbete.

Examination

Skriftlig redovisning av projektarbete (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Christensen, Peter W.; Klarbring, Anders An introduction to structural optimization

  [Dordrecht]: Springer, cop. 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

CALFEM - A numerical toolbox to MATLAB (fritt tillgänglig)