Kursplan för Byggnadsmekanik

Structural Mechanics

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE601
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-01-31
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Genomgången kurs Funktionslära för ingenjörer. Genomgången kurs Algebra och vektorgeometri varav 1 hp ska vara avklarad.

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • formulera jämviktsvillkor för plana kraftsystem,
 • analysera stänger, plana fackverk, balkar och axlar med avseende på inre krafter, spänningar och deformationer,
 • analysera statiskt obestämda balkar,
 • behandla fleraxliga spännings- och deformationstillstånd,
 • tillämpa flytvillkor för fleraxliga spänningstillstånd,
 • bestämma kritiska laster för tryckbelastade pelare,
 • analysera dynamiska laster med hjälp av en-frihetsgrad modeller.

Innehåll

Det övergripande syftet är att kunna förstå/förenkla givna problem inom byggnadsmekanik, tillämpa grundläggande principer för att lösa problem, analysera/korrigera lösning, kontrollera deras svar och utveckla kompetentes för att lösa mer komplexa problem. 

Några exempel för problem inom byggnadsmekanik är att analysera balk, fackverk eller ram. Notera också att vi beffiner oss i en tredimensionell rymd, men när det kommer till grundläggande kurser inom strukturmekanik måste problemen förenklas till en-och två dimensionella problem för att kunna lösa dessa med handberäkningar. I senare mer avancerade kurser användes andra metoder för att lösa mer komplexa tredimensionella strukturer.

Krafter och moment. Jämviktsvillkor. Axiellt belastade stänger och plana fackverk. Böjning av balkar och vridning av axlar. Plastisk deformation i balkar. Statiskt obestämda balkar och ramar. Vinkeländringsmetoden för balkar och ramar. Elastisk instabilitet av tryckbelastade pelare. Fleraxliga spännings- och deformationstillstånd. Hookes lag. Flytvillkor. Introduktion till vibration.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar och inlämningsuppgifter.

Examination

Inlämningsuppgifter (2 hp) samt skriftlig tentamen (3 hp) efter del 1 med betyg G eller U. Inlämningsuppgifter (2 hp) samt skriftlig tentamen (3 hp) efter del 2 med betyg U, 3, 4 eller 5.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.