Kursplan för Introduktion till maskinteknik

Introduction to Mechanical Engineering

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE605
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • översiktligt beskriva några vanliga arbetsuppgifter för en maskiningenjör samt ge exempel på några lokala och nationella företag där dessa förekommer,
 • genomföra arbete i projektform,
 • tillämpa grunderna i en teknisk rapport med avseende på struktur och referenshantering,
 • sovra, söka och kritisk granska teknisk information,
 • förbereda och genomföra en muntlig redovisning,
 • hantera de vanligaste maskinerna för skärande bearbetning,
 • redogöra för grundläggande begrepp, utmaningar och möjligheter som relaterar till konceptet hållbar utveckling,
 • översiktlig diskutera etiska frågeställningar kopplade till maskiningenjörs yrkesroll.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till maskiningenjörens yrkesroll genom presentationer från alumner och potentiella arbetsgivare. En del av kursen genomförs i projektarbetsform. Projekten är relaterade till området maskinteknik och visar på områdets bredd och framtida utveckling. Att skriva teknisk rapport ingår som en del i kursen där fokus ligger på struktur och referenshantering. Kursen tar även upp grunderna i muntlig presentationsteknik . Verkstadslaboration ger en introduktion till: ritningsläsning, mätteknik, säkerhetsföreskrifter och tillverkningstekniker (svarvning, fräsning, borrning). Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder. Introduktion till begreppen etik och hållbar utveckling. Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Planetära gränser och utmaningar relaterade till resursanvändning.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, projektarbete, verkstadslaborationer och seminarier.

Examination

Verkstadslaboration (1 hp), seminarium och inlämningsuppgifter(1 hp), aktivt deltagande på gästföreläsningar, styrgruppsmöten, kamratkritik (peer assessment), skriftlig projektrapport och muntlig redovisning av projektarbete (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Utdelat material