Kursplan för Introduktion till maskinteknik

Introduction to Mechanical Engineering

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE605
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • översiktligt beskriva några vanliga arbetsuppgifter för en maskiningenjör samt ge exempel på några lokala och nationella företag där dessa förekommer,
 • genomföra arbete i projektform,
 • tillämpa grunderna i en teknisk rapport med avseende på struktur och referenshantering,
 • sovra, söka och kritisk granska teknisk information,
 • förbereda och genomföra en muntlig redovisning,
 • hantera de vanligaste maskinerna för skärande bearbetning,
 • redogöra för grundläggande begrepp, utmaningar och möjligheter som relaterar till konceptet hållbar utveckling,
 • översiktlig diskutera etiska frågeställningar kopplade till maskiningenjörs yrkesroll.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till maskiningenjörens yrkesroll genom presentationer från alumner och potentiella arbetsgivare. En del av kursen genomförs i projektarbetsform. Projekten är relaterade till området maskinteknik och visar på områdets bredd och framtida utveckling. Att skriva teknisk rapport ingår som en del i kursen där fokus ligger på struktur och referenshantering. Kursen tar även upp grunderna i muntlig presentationsteknik . Verkstadslaboration ger en introduktion till: ritningsläsning, mätteknik, säkerhetsföreskrifter och tillverkningstekniker (svarvning, fräsning, borrning). Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder. Introduktion till begreppen etik och hållbar utveckling. Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Planetära gränser och utmaningar relaterade till resursanvändning.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, projektarbete, verkstadslaborationer och seminarier.

Examination

Verkstadslaboration (1 hp), seminarium och inlämningsuppgifter(1 hp), aktivt deltagande på gästföreläsningar, styrgruppsmöten, kamratkritik (peer assessment), skriftlig projektrapport och muntlig redovisning av projektarbete (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Utdelat material