Kursplan för Hållfasthetslära

Solid Mechanics

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE607
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-05-11
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2022
 • Behörighet: Genomgången kurs Algebra och vektorgeometri varav minst 1 hp skall vara avklarad. Funktionslära för ingenjörer ska vara genomgången.
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • formulera jämviktsvillkor för plana kraftsystem,
 • analysera stänger, enkla fackverk, balkar och axlar med avseende på inre krafter, spänningar och deformationer,
 • använda elementarfall för balkar,
 • dimensionera bärverk mot fenomen som plasticering och elastisk instabilitet.

Innehåll

Krafter och moment. Jämviktsvillkor för plana kraftsystem. Drag- och tryckbelastade stänger. Materialprovning. Linjärt elastiskt material. Enkla fackverk. Vridning av cirkulära axlar. Böjning av balkar. Elementarfall för balkar. Elastisk instabilitet hos slanka balkar. Dimensioneringsvillkor.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, skriftliga inlämningsuppgifter och laborationer.

Examination

Inlämningsuppgifter och laborationer ( 2 hp) samt skriftlig tentamen ( 8 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.