Kursplan för Introduktion till materialvetenskap

Introduction to Materials Engineering

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE610
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva olika materialtyper (metalliska, polymera och keramiska material, samt kompositer och halvledarmaterial) och redogöra för karakteristiska egenskaper hos dessa,
 • redogöra för samband mellan uppbyggnaden av olika material och deras mekaniska egenskaper,
 • använda sig av såväl svensk som engelsk grundläggande terminologi av relevans för ovanstående,
 • redogöra för några viktiga historiska materialtekniska och materialvetenskapliga landvinningar,
 • beskriva några teknikområden som programmet ger särskild kompetens inom (såsom ytteknik och tunnfilmsteknik, samt avancerad mikrosystemteknik),
 • redogöra för hur forskning och utveckling inom materialvetenskap ligger till grund för verksamheten hos relevanta företag verksamma i Sverige,
 • använda de datorsystem som krävs på de inledande kurserna inom programmet samt tillämpa de regler som gäller för att använda universitetets IT-system.

Innehåll

Grundläggande begrepp, forskning och utveckling, samt industriell verksamhet inom materialvetenskap och materialteknik. Inbjudna föreläsare, både från företag och universitetet, presenterar aktuella tillämpnings- och forskningsområden. Studiebesök vid företag och/eller vid forskningsavdelningar vid Ångströmlaboratoriet. Information om framtida kurser och deras koppling till programmets mål. Introduktion till informationssökning vid biblioteket. Universitetets datorsystem och nätverk samt etiska regler för användning av dessa. Kursvärderingssystemet som nyttjas inom programmet. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Föreläsningar, studiebesök, datorövningar, laboration och mindre grupparbete.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut samt godkända rapporter ( 2,5 hp). Redovisning av uppgifter i datoranvändning (1 hp). Aktiv närvaro i studiebesök, laboration och grupparbete (1,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.