Kursplan för Elektronik I

Electronics I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE624
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 30 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Elektrisk mätteknik. Elektromagnetism I ska vara genomgången. Transformmetoder förutsätts läsas samtidigt.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera frekvensgång och fasgång för passiva och aktiva filter och använda Bodediagram,
 • konstruera förstärkare med hjälp av OP-förstärkare,
 • använda dioder och transistorer i enkla kopplingar,
 • konstruera kombinatoriska nät och sekvensnät med vippor,
 • använda ett simuleringsprogram för analys och konstruktion av elektroniska kretsar.

Innehåll

Tvåpoler och tvåpolssatsen. Metoder för kretsanalys. Överföringsfunktioner, gränsfrekvens, Bodediagram. Operationsförstärkaren, återkoppling . Dioden, fälteffekt- och bipolära transistorn. Transistorförstärkare. Digitala grundkretsar, Boolesk algebra, Karnaughdiagram. Analys och syntes av kombinatoriska kretsar och synkrona sekvenskretsar. Datorsimulering av analoga och digitala kretsar.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsning, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftliga tentamina vid kursens slut i analog elektronik (2 hp) och digital elektronik (2 hp), laborationer (1 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Electronics - A Systems Approach
Författare: Neil Storey
Förlag: PEARSON EDUCATION LIMITED
Bandtyp: Häftad
Språk: Engelska
Utgiven: 201307
Antal sidor: 856
Upplaga: 5 New ed,
ISBN10: 0273773275
ISBN13: 9780273773276