Kursplan för Presentationsteknik

Presentation Techniques

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE625
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Genomgångna kurser om 50 hp inom civilingenjörsutbildning.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • självständigt söka, tolka och använda information för att lösa en förelagd uppgift inom laborativa ämnen som studenten läser parallellt med denna kurs eller läst tidigare,
 • författa ett skriftligt konferensbidrag på svenska eller engelska baserad på den lösta uppgiften,
 • presentera konferensbidraget muntligt på svenska eller engelska, inför publik, med användande av modern audiovisuell utrustning,
 • presentera konferensbidraget i form av en poster.

Innehåll

Planering och författande av ett bidrag till en teknikvetenskaplig konferens, struktur, referenser, citat, användning av figurer och diagram. Förberedelse och genomförande av ett föredrag, struktur och anpassning till målgruppen., audiovisuella hjälpmedel. Utformning och framtagande av en poster.

Undervisning

Föreläsningar samt praktiska övningar i skriftlig, muntlig och grafisk framställning.

Examination

Två skriftliga konferensbidrag (1+1 hp), två muntliga presentationer
(1+1 hp) samt en poster (1 hp). Godkänt resultat på föredragen förutsätter aktiv närvaro på gruppkamraternas föredrag. Examinationen genomförs löpande under kursens gång. Graderade betyg sätts på postern samt det sista skriftliga resp. muntliga bidraget, och kursens slutbetyg utgörs av ett viktat medelvärde av dessa. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.