Kursplan för Hållfasthetslära

Solid Mechanics

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE635
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 30 hp inom teknik/naturvetenskap. Mekanik I och Envariabelanalys ska vara genomgångna
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera olika bärverks syfte och funktion,
 • analysera stänger, axlar, balkar, enkla fackverk, tunnväggiga tryckkärl och cirkulära skivor med avseende på inre krafter, spänningar och deformationer,
 • beräkna snittstorheter och deformationer i stänger, balkar och fackverk med hjälp av Castiglianos satser och satsen om potentiella energins minimum,
 • dimensionera bärverk mot fenomen som plasticering, brott, materialutmattning och elastisk instabilitet.

Innehåll

Drag- och tryckbelastade stänger. Materialprovning. Elastiska, plastiska och viskoelastiska material. Enkla fackverk. Vridning av cirkulär axel. Plan böjning av balkar. Allmän spännings- och deformationsanalys. Cirkulära skivor och tjockväggiga rör. Egenspänningar. Flythypoteser. Linjär brottmekanik. Materialutmattning. Elastisk instabilitet hos slanka balkar. Dimensioneringsvillkor. Energibetraktelse: Castiglianos satser och satsen om potentiella energins minimum.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (9 hp). Laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Larsson, Per-Lennart; Lundell, Ragnar Exempelsamling i hållfasthetslära

  [5. uppl.]: Stockholm: Hållfasthetslära, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lundh, Hans Grundläggande hållfasthetslära

  [3., omarb. utg.]: Stockholm: Institutionen för hållfasthetslära, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sundström, B. (red.) Handbok och formelsamling i Hållfasthetslära

  KTH:

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk