Kursplan för Hållfasthetslära

Solid Mechanics

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE635
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-02-16
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: 30 hp inom teknik/naturvetenskap. Mekanik I och Envariabelanalys ska vara genomgångna
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara begreppen spänning och töjning i endimensionellt såväl som generaliserat sammanhang samt kvantifiera inre krafter och deformation,
 • förklara och tillämpa endimensionella såväl som generella materialmodeller för elastiska, elastoplastiska, termoelastiska och viskoelastiska material,
 • tolka och framställa symboliska framställningar av endimensionella bärverk under mekanisk last,
 • bestämma inre krafter och deformation i stänger, fackverk, axlar, balkar, tunnväggiga tryckkärl samt cirkulära skivor,
 • beräkna relevanta kriterier för dimensioneringsproblem, med syfte att undvika plastisk deformation samt elastisk instabilitet,
 • tillämpa energimetoder som ett alternativt sätt att bestämma inre krafter och deformationer i endimensionella bärverk.

Innehåll

Spänning och töjning i deformerbara fasta material, endimensionell samt generaliserad beskrivning. Materialmodeller och konstitutiva ekvationer. Axiellt lastade bärverk med flera stänger. Vridning av cirkulära axlar. Böjning av balkar. Flytvillkor. Elastisk instabilitet hos slanka balkar. Axelsymmetriska problem. Energimetoder.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, kommunikationsseminarier, experimentell samt datorbaserad laboration.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (9 hp). Laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.